UAB „Jūsų finansininkas“ įsipareigoja pagal kliento pateiktus pirminius ir suvestinius dokumentus tvarkyti kliento buhalterinę apskaitą, parengiant šiuos dokumentus:
- PVM deklaracijas už kiekvieną mėnesį;
- ataskaitas SODRAI;
- kitas ataskaitas mokesčio administratoriui teisės aktų numatytais terminais;
- atlyginimų apskaičiavimus iki kito mėnesio 15 dienos už praėjusi mėnesį;
- metinį finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo ataskaitą, aiškinamąjį raštą).

UAB „Jūsų finansininkas“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia pranešimus suinteresuotoms institucijoms, tokius kaip:
- pranešimus apie Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams išmokėtas grynųjų pinigų sumas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas;
- pranešimus apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas, nesusijusias su darbo santykiais;
- pranešimus apie užsienio valstybių gyventojams išmokėtas sumas;
- pranešimus apie darbuotojų atleidimą ir priėmimą į darbą;
- pranešimus apie nemokamų atostogų suteikimą įmonės darbuotojams.

UAB „Jūsų finansininkas“ užpildo ir laiku pateikia statistines formas.

Vesdamas buhalterinę apskaitą, UAB „Jūsų finansininkas“ taip pat atlieka šiuos darbus:

- patikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
- informuoja klientą apie apskaitos tvarkymo naujausius įstatymų reikalavimus;
- pateikia klientui mėnesio ataskaitą apie veiklos rezultatus;
- paskaičiuoja prekių savikainą.